S T A T U T

STOWARZYSZENIA ŻYDOWSKIEGO CUKUNFT

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

1

1. Stowarzyszenie Żydowskie CUKUNFT w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej CUKUNFT.

2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Wrocław.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

   • 3

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. nr 20, poz. 104 ze zmianami) oraz niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie używa znaku według wzoru określonego w załączniku do statutu.

4

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych profilach działania.

   • 5

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

   • 6

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II Cele i środki działania

   • 7

Stowarzyszenie ma następujące cele:

a) działanie na rzecz integracji osób pochodzenia i wyznania żydowskiego;

b) działanie na rzecz promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób pochodzenia i wyznania żydowskiego pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy;

c) działanie na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości osób pochodzenia i wyznania żydowskiego;

d) organizowanie różnych form pomocy dla osób pochodzenia i wyznania żydowskiego oraz ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób;

e) działanie na rzecz odbudowy kultury żydowskiej w Polsce;

f) poznawanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej dziedzictwa duchowego i materialnego Żydów;

g) przeciwdziałanie przejawom nietolerancji i dyskryminacji, w szczególności antysemityzmu, oraz innym postawom godzącym w godność człowieka;

h) propagowanie postaw tolerancji i współpracy ludzi różnych narodowości, kultur i religii.

   • 8

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

a) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, w tym organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów oraz imprez kulturalno-artystycznych służących realizacji statutowych celów Stowarzyszenia oraz uczestniczy w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne instytucje i organizacje;

b) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej związanej tematycznie z celami statutowymi;

c) organizowanie wymiany publikacji, prasy oraz innych merytorycznych wydawnictw;

d) organizowanie i ułatwianie wymiany osób zainteresowanych współpracą w zakresie celów inicjowanych lub realizowanych przez Stowarzyszenie;

e) organizowanie turystyki krajowej i zagranicznej służącej realizacji statutowych celów Stowarzyszenia oraz uczestniczy w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne instytucje i organizacje;

f) organizowanie pomocy społecznej, medycznej i psychologicznej dla osób pochodzenia i wyznania żydowskiego oraz ich rodzin;

g) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób pochodzenia i wyznania żydowskiego oraz ich rodzin;

h) pomoc w dokształcaniu członków Stowarzyszenia;

i) prowadzenie biblioteki dostępniej dla członków Stowarzyszenia;

j) działalność badawczą, naukową i artystyczną;

k) prowadzenie działalności zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej na zasadach i w granicach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

l) organizowanie, promowanie i prowadzenie wolontariatu.

ROZDZIAŁ III Członkowie, ich prawa i obowiązki

   • 9

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych;

b) członków wspierających;

c) członków honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która:

a( identyfikuje się z celami Stowarzyszenia;

b) ukończyła 18 lat;

c) posiada obywatelstwo polskie;

d) posiada pełna zdolność do czynności prawnych;

e) nie jest pozbawiona praw obywatelskich;

f) złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

3. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd na drodze uchwały. Nowy członek zwyczajny przez okres pierwszych 12 miesięcy członkostwa w Stowarzyszeniu nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego. Osoby w wieku 13 do 17 lat mogą należeć do stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to zgodę ich przedstawiciele ustawowi, nie mogą jednak korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego.

4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna działająca przez swych przedstawicieli, bez biernego i czynnego prawa wyborczego. Członkostwo wspierające nabywa się po złożeniu stosownego oświadczenia i przyjęciu kandydatury przez Zarząd w drodze uchwały. Formy i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają w porozumieniu z Zarządem, przy czym są oni zobowiązani do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub idei przez nie reprezentowanych. Tytuł honorowego członka nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na wniosek dwóch zwykłych członków Stowarzyszenia. Członek honorowy jest zwolniony z opłaty członkowskiej.

6. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie jego władz, mogą być zatrudniani do realizacji projektów i zadań finansowanych ze źródeł zewnętrznych pozyskiwanych i prowadzonych przez Stowarzyszenie.

   • 10

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) korzystania z czynnego oraz biernego prawa wyborczego;

b) brać czynny udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia;

c) zgłaszać wnioski do władz statutowych dotyczące działalności Stowarzyszenia;

d) uczestniczyć we wszelkich formach działalności służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

e) korzystania ze świadczeń, pomocy, obiektów i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez odpowiednie władze Stowarzyszenia.

   • 11

Członkowie wspierający mają prawo:

a) brać udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym;

b) korzystać z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.

   • 12

Członkowie honorowi mają prawo:

a) brać udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym;

b) korzystać z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd;

c) zwolnienia z płacenia składek członkowskich.

   • 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizowaniu jego zadań statutowych;

b) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu;

c) dbać o dobre imię Stowarzyszenia;

d) dbać o majątek Stowarzyszenia;

e) regularnie opłacać składki członkowskie.

14

Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek:

a) dbać o majątek i dobre imię Stowarzyszenia;

b) wspierać Stowarzyszenie w jego działalności statutowej.

   • 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia;

b) skreślenia członka przez Zarząd Stowarzyszenia;

c) wykluczenia członka przez Zarząd Stowarzyszenia;

d) śmierci członka.

2. Skreślenie członka następuje w przypadku:

a) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

b) z powodu nieusprawiedliwionego niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy.

Skreślenie może nastąpić dopiero po pisemnym uprzedzeniu o zamiarze skreślenia i upływie wyznaczonego przez Zarząd terminu dodatkowego do uregulowania zaległych składek. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zarząd może odstąpić od skreślenia z tego powodu, a także umorzyć zaległości.

3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) umyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia albo jego członków;

b) popełnienia czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia;

c) naruszenia zasad współżycia społecznego;

d) uporczywego uchylania się od wykonywania statutowych obowiązków członkowskich;

e) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

4. Uchwałę o wykreśleniu albo wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia większością co najmniej 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu.

5. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV Władze Stowarzyszenia

   • 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;

b) Zarząd;

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.

3. W razie, gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują działający jednomyślnie pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu. Tryb ten nie dotyczy wyboru Prezesa Zarządu. Kooptacji można dokonać spośród grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy opłacili składki i nie są członkami zawieszonymi.

   • 17

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować w dwóch trybach: sprawozdawczym lub sprawozdawczo-wyborczym.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest uchwałą Zarządu jako sprawozdawcze raz na rok, a jako sprawozdawczo-wyborcze co 2 lata.

4. O miejscu i terminie Walnego Zebrania Zarząd zobowiązany jest powiadomić członków, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, pół godziny po pierwszym terminie ma miejsce drugi termin Walnego Zebrania Członków.

5. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia, niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Zarząd zobowiązany jest podawać do wiadomości członków Stowarzyszenia nieobecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia treść podjętych uchwał.

   • 18

1. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przypadkach szczególnej wagi:

a) z własnej inicjatywy;

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków musi być zwołane w terminie miesiąca od dnia pisemnego złożenia wniosku do Zarządu lub podjęcia odpowiedniej uchwały i ma obradować tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

   • 19

1. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

a) członkowie zwykli – z głosem stanowiącym;

b) członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni przez Zarząd goście – z głosem doradczym.

2. Każdy członek ma prawo jednego głosu.

   • 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

b) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

c) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia;

d) określanie głównych kierunków działań Stowarzyszenia;

e) podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad;

f) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu;

g) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego;

h) rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia;

i) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich;

j) rozpatrywanie innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia;

k) ustalanie wysokości składek członkowskich;

l) podejmowanie innych uchwał należących do kompetencji Walnego Zebrania;

m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

   • 21

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym:

a) w pierwszym terminie – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków;

b) w drugim terminie – zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych.

2. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

   • 22  Zarząd

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.

3. Zarząd konstytuuje się w ciągu 14 dni od daty wyboru. Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika.

4. Jeśli w czasie trwania kadencji skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu, Zarząd może uzupełniać swój skład poprzez dokooptowanie członków spośród niewybranych na Walnym Zebraniu kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu Zarządu. Dokooptowani członkowie nie mogą pełnić funkcji Przewodniczącego.

   • 23

Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia;

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;

c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

f) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Zarządu;

g) opracowanie regulaminu określającego zasady działania Zarządu;

h) powoływanie zespołów zadaniowych do realizacji celów statutowych;

i) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji krajowych i zagranicznych;

j) zawieranie porozumień dotyczących współpracy Stowarzyszenia z innymi organizacjami i instytucjami;

k) rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia;

l) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;

m) ustalanie form i rodzajów wspierania Stowarzyszenia przez członków wspierających;

n) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;

o) wykonywanie innych zadań wynikających ze Statutu.

24

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równoważnej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos Przewodniczącego.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Vice-Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek każdego członka Zarządu, przy czym posiedzenie Zarządu musi się odbyć w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

   • 25 Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się w ciągu 14 dni od daty wyboru. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz jego zastępcę.

4. Jeżeli w okresie trwania kadencji skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu, Komisja może uzupełniać swój skład poprzez dokooptowanie członków spośród niewybranych na Walnym Zebraniu kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu Komisji.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą odpowiadać wymaganiom określonym w art. 20 pkt. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dziennik Ustaw nr 96 poz. 873 z 2003 r. ze zmianami).

6. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu.

   • 26

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia i sporządzenie sprawozdania z kontroli;

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień w wątpliwych sprawach;

c) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;

d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres minionej kadencji;

e) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

   • 27

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji w tym przewodniczącego. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

   • 28

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ma prawo w każdym czasie kontrolować działalność Stowarzyszenia, żądać wyjaśnień od Zarządu i pracowników Stowarzyszenia oraz korzystać z pomocy rzeczoznawców, żądać od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V Majątek i fundusze Stowarzyszenia

   • 29

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, prawa autorskie i majątkowe oraz fundusze. Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do innych celów.

2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich, dotacji, spadków, darowizn, zapisów, wpływów z działalności statutowej oraz dochodów z majątku Stowarzyszenia.

3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie. Wszystkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym lub majątkowym wymagają podpisu Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika albo Skarbnika i upoważnionego przez Prezesa członka Zarządu.

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Przy braku takiej dyspozycji majątek przechodzi na rzecz Cmentarza Żydowskiego przy ul. Lotniczej we Wrocławiu.

4. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

ROZDZIAŁ VI Przepisy końcowe

30

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

31

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania członków podjętej na specjalnie w tym celu zwołanym posiedzeniu.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera Komisję Likwidacyjną w składzie 3-5 członków, która prowadzi likwidację Stowarzyszenia. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.